مراقبت از لب

لب لب هورااا

مشخصه روژ و روژ‌های مایع کاترین ، رنگ و خاصیت مراقبت و محافظتی خود از لب‌ها می‌باشد.

تمامی‌ آنها از مواد استاندارد تولید میشوند که لب‌ها را نرم میکنند.

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318